วิสัยทัศน์

             ศวพ. ภาคเหนือตอนบน ป็นองค์กรที่มุ่งมั่นบริการด้านชันสูตรโรคสัตว์ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บนพื้นฐานการศึกษาวิจัยตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของภาคเหนือตอนบน

 

พันธกิจ

  1. ตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และมาตรฐานสุขภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
  4. สำรวจ เฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์
  5. อบรม เผยแพร่วิชาการ รวมถึงให้คำแนะนำและแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์
  6. วิเคราะห์ และรายงานภาวะโรคต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  7. เป็นศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ประจำภูมิภาค
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ
  9. ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย