โครงสร้างส่วนราชการของกรมปศุสัตว์

 

IMG 0763

 

 

โครงสร้างส่วนราชการของปศุสัตว์เขต 5

 

IMG 0764

 

 

 

โครงสร้างภายในของ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน

 

 

IMG 0782