- หนังสือขออนุมัติจัดฝึกอบรม

           - รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

           - ภาพถ่าย

           - แบบสรุปผลการทดสอบ Pre test & Post test

           - ใบประกาศฝึกอบรม

           - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน