แผนปฏิบัติการดิจิตัล ศวพ.ภาคเหนือตอนบน ปี พ.ศ. 2563-2565