MORU05MORU05

 

วันที่ 8 มีนาคม 2564

นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน รับมอบเกียรติบัตรและรางวัลจาก Prof. Stuart Blacksell ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (Mahidol-Oxford Tropical Medicine Unit; MORU) ในโอกาสที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนผ่านการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (BSL 2 certification) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการสัตวแพทย์ (Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building; CATH3) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน Biological Threat Reduction Program (BTRP) – Defense Threat Reduction Agency (DTRA) โดยมีหน่วยวิจัย MORU เป็นผู้ดำเนินโครงการ วัตถุประสงค์โครงการนี้ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทั้งในด้านบุคคลากร วิธีทดสอบ การจัดการเชื้อโรคและของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการทดสอบ เพื่อให้ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล

 

023

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2563

          น.สพ.จิระวุฒิ จันทร์งาม ผอ.ศวพ.ภาคเหนือตอนบน เข้ารับรางวัลชนะเลิศโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค พื้นที่เขต 5 จาก น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรม 5 ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ในการที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศน่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคต โดยให้ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจประจำ