ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

    

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง

   ที่อยู่หน่วยงาน 221 หมู่ 6 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

   phoneicon faxicon  054-830178 ถึง 9    emailicon  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

    

   ประวัติและความเป็นมาของ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน

           เป็นห้องปฏิบัติการถาวร ตั้งอยู่ที่ 221 หมู่ 6 ถ. ลำปาง-เชียงใหม่ ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190 สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินกิจกรรม วิจัย ตรวจวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบต่างๆ ที่มุ่งดำเนินกิจกรรมการทดสอบวิเคราะห์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

   พ.ศ. 2518 คณะผู้สำรวจการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ในประเทศขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติแนะนำให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาคต่างๆ ขึ้น กรมปศุสัตว์จึงได้ขออนุญาตกรมป่าไม้ใช้พื้นที่เขตป่าหมดสภาพ ประมาณ 80 ไร่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองลำปางกม.20-21
   ถ. ลำปาง-เชียงใหม่ จัดตั้ง
   “ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือ” ด้วยงบประมาณแผ่นดิน

   พ.ศ. 2520 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 505/2520 ลงวันที่ 16 กันยายน 2520 ให้ นายสัตวแพทย์สุจินต์ ตั้งใจตรง นายสัตวแพทย์อิทธิพล ชัยชนะพูนผล สัตวแพทย์สถิตย์พงษ์ ศรีพลพรรค สัตวแพทย์พานิช อินแบน และสัตวแพทย์อรุณ นุ่มตูม มาปฏิบัติงานที่ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือโดยรับผิดชอบงานใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

   พ.ศ. 2528 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือ”

   พ.ศ. 2542 แยกเป็นศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือ (ตอนบน) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือ (ตอนล่าง) อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

   พ.ศ. 2545 รัฐบาลปฏิรูประบบราชการ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)”

   พ.ศ. 2550 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (Veterinary Research and Development Center (Upper Northern Region)” ชื่อย่อ “ศวพ. ภาคเหนือตอนบน (VRDC-UNR)” ตามประกาศสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เรื่องการใช้ชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และชื่อย่อของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงวันที่ 27 กันยายน 2550 เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาของราชบัณฑิตยสถาน