006 20201118

วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

           นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โดยมี น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๕ ส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยงานเอกชน มหาวิทยาลัย เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับ โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ มีเป้าหมายในเกษตรกรจำนวน ๓๐๐ ราย สัตว์เลี้ยงจำนวน ๒,๓๐๐ ตัว ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พื้นที่เป้าหมายได้แก่ ต.บ่อสวก ต.นาซาว และต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน ทั้งนี้ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ที่สำคัญและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การตรวจหาสารจุลชีพตกค้างในอาหารสัตว์ การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ และการตรวจหาปรสิตในเลือด รวมถึงการแจกน้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมโคให้แก่เกษตรกรและผู้ร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยจัดสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์ วัด ชุมชน และในที่สาธารณะ บูรณาการหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการให้บริการประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป