ผลงานวิชาการวันที่เผยแพร่
ผลของการจัดการน้ำนมเหลืองต่อปัญหาระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและการตายของลูกโคก่อนหย่านมของฟาร์มโคนมจังหวัดลำปาง 16 มีนาคม 2564
ความชุกและการจัดการที่ส่งผลต่อการปรสิตในฟาร์มผึ้งเลี้ยงที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในภาคเหนือตอนบน 16 มีนาคม 2564