MORU05MORU05

 

วันที่ 8 มีนาคม 2564

นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน รับมอบเกียรติบัตรและรางวัลจาก Prof. Stuart Blacksell ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (Mahidol-Oxford Tropical Medicine Unit; MORU) ในโอกาสที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนผ่านการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (BSL 2 certification) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการสัตวแพทย์ (Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building; CATH3) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน Biological Threat Reduction Program (BTRP) – Defense Threat Reduction Agency (DTRA) โดยมีหน่วยวิจัย MORU เป็นผู้ดำเนินโครงการ วัตถุประสงค์โครงการนี้ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทั้งในด้านบุคคลากร วิธีทดสอบ การจัดการเชื้อโรคและของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการทดสอบ เพื่อให้ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล