023

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2563

          น.สพ.จิระวุฒิ จันทร์งาม ผอ.ศวพ.ภาคเหนือตอนบน เข้ารับรางวัลชนะเลิศโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค พื้นที่เขต 5 จาก น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรม 5 ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ในการที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศน่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคต โดยให้ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจประจำ