20201223 001

วันนี้ (วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563) นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดใช้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System, LIMS) สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ณ อาคารสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.1) ว่า ในอดีตที่ผ่านมาสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์          กรมปศุสัตว์ ใช้เวลาในการรับตัวอย่าง ทดสอบ และออกรายงาน   ผลการทดสอบให้ลูกค้ามีระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขรายละเอียดในรายงานผลการทดสอบ ซึ่งมีขั้นตอนของการรับส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ รวมถึงรอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามในรายงานผลการทดสอบ จึงทำให้ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้นำระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) มาใช้ในห้องปฏิบัติการ  ซึ่งเริ่มมีการพัฒนาและใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวทำให้การปฏิบัติงานเป็นระบบมากขึ้น  ช่วยลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ผู้ควบคุมระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS)  สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการของตัวอย่างอยู่ในขั้นตอนใด นอกจากนี้ มีการแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูล และยังคงไว้ซึ่งความเป็นกลางและการรักษาความลับของลูกค้า  อ่านเพิ่มเติม...

ข่าว/ข้อมูล : สำนักเลขานุการกรม