004 20210401

 

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง ได้จัดกิจกรรม “ศูนย์เหนือวิชาการ ครั้งที่ 1/2564” โดยมีนายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการ ศวพ. ภาคเหนือตอนบน เป็นประธาน และมีนางสาวพรพรรณ เล่าลือ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นายธีระศักดิ์ อินธิยะ และนางสาวจุฑามาศ แลวลิด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Biological safety cabinet และ ISO news และมีเจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายใน ศวพ. ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น รวมถึงสร้างทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานในห้องปฏิบัติการและผู้ที่สนใจ เพื่อมุ่งให้เกิดการนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม