85120วันที่ 25 มีนาคม 2564

         นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน มอบหมายให้นายเสกสรร ไชยเสริฐ สัตวแพทย์อาวุโส และนางวนิดา       ปามาคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างครบวงจร โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ บ้านต้นธง หมู่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้ารับการบริการจากหน่วยงานต่างๆในโครงการฯ