S 122011664

วันที่ 19 มีนาคม 2564  

        นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางสาวกมลรัตน์ ครุธาโรจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ     เข้าร่วมสัมมนา”โครงการนำร่องวิสาหกิจชุมชนและเกษตรไทย ความรู้ กัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร เพื่อการส่งออก” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ