002 20210318

วันที่ 18 มีนาคม 2564

        นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน มอบหมายให้ สพ.ญ.ศนิกานต์ ทองสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามงานการเลี้ยงแพะชามี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนงานพระราชดำริ สำนักเลขานุการกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ สพนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า หมออานนท์ และอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมได้มีการหารือในหัวข้อ งานผสมเทียม การดูแลสุขภาพแพะ การตรวจโรคเต้านมอักเสบ การตรวจและคุณภาพน้ำนม และการแปรรูปน้ำนม