001 20210318

วันที่ 16 มีนาคม 2564

        นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายเสกสรร ไชยเสริฐ สัตวแพทย์อาวุโส เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการอาหารสัตว์ การจัดการแปลงหญ้า และการจัดการฟาร์มโคเนื้อ”ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “การจัดการฟาร์มโคเนื้อ” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง