022 20210317

วันที่ 14-16 มีนาคม 2564

        นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ร่วมการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2564 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 และ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญ และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว