001 20210315

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

         นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน มอบหมายให้นางกรรณิการ์ ไชยเสริฐ สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนางวนิดา ปามาคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี2564 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างครบวงจร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้ารับการบริการจากหน่วยงานต่างๆในโครงการฯ