002 20210315

วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายเสกสรร ไชยเสริฐ สัตวแพทย์อาวุโส เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการรวมพล คน ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 36 แห่ง จาก 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง รวมเป็นผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 ราย