002 20210315

วันที่ 11 มีนาคม 2564

นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายเสกสรร ไชยเสริฐ สัตวแพทย์อาวุโส เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “การจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงและสุขภาพโคเนื้อเบื้องต้น” และ “สถานภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ” โดยมีนายสัตวแพทย์ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อจาก 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เข้ารับการอบรมจำนวน 150 ราย