20210309 001

 

วันที่ 8 มีนาคม 2564

น.สพ.จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย สพ.ญ.วิจิตรา อนุกูล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการสัตวแพทย์ (Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building; CATH3) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน Biological Threat Reduction Program (BTRP) – Defense Threat Reduction Agency (DTRA) โดยมีหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (Mahidol-Oxford Tropical Medicine Unit; MORU) เป็นผู้ดำเนินโครงการ วัตถุประสงค์โครงการนี้ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทั้งในด้านบุคคลากร วิธีทดสอบ การจัดการเชื้อโรคและของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการทดสอบ เพื่อให้ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล ในการนี้ Prof. Stuart Blacksell ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย MORU ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ศูนย์ฯ ที่ผ่านการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (BSL 2 certification) โดยมี ผอ.จิระวุฒิ จันทร์งามเป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพฯ