20210303 001

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

         นายจิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือตอนบน มอบหมายให้นายเสกสรร ไชยเสริฐ สัตวแพทย์อาวุโส นางกรรณิการ์ ไชยเสริฐ สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนางวนิดา ปามาคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปี2564 ครั้งที่1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างครบวงจร ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้ นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปางเป็นประธาน ในการเปิดโครงการฯ ณ ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้ารับการบริการจากหน่วยงานต่างๆในโครงการฯ