Picture3

 

40

 

                เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมปศุสัตว์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่พร้อมกัน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดมีพิธีเปิดใน ๔ จังหวัดที่ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี และพะเยา สำหรับจังหวัดพะเยา มีกำหนดการสำหรับพิธีเปิดในวันที่ ๒๐ และ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โดยภายในงานได้มีพิธีมอบโคจำนวน ๙๐ ตัว เวชภัณฑ์ และเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรในโครงการโคกระบือเพื่อเกษตรกร และกิจกรรมด้านปศุสัตว์ต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาลสัตว์ การผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว การจัดแสดงพืชอาหารสัตว์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ตลาดนัดสินค้าปศุสัตว์เป็นต้น ทั้งนี้ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ที่สำคัญและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การสาธิตวิธีการตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (ASF) และการตรวจหาสารจุลชีพตกค้างในอาหารสัตว์และน้ำนม รวมไปถึงการจัดห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab)  เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ซึ่งทำการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ และการตรวจหาปรสิตในเลือด เป็นต้น

                  โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยจัดสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์ วัด ชุมชน และในที่สาธารณะ บูรณาการหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการให้บริการประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป กิจกรรมที่ให้บริการ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ป่วย การส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น การถ่ายพยาธิ การทำหมัน การฉีดวัคซีน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ การให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรค การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค และการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในเรื่องที่พื้นที่สนใจ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสอดคล้องความต้องการตลาด สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรและสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะหรือในสถานสงเคราะห์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว และในจังหวัดอื่นๆในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มีการจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เช่นเดียวกัน ซึ่งประชาชนและเกษตรกรสามารถเข้ารับการบริการจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ได้โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและทุกหน่วยงานในพื้นที่มีความพร้อมในการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างสมพระเกียรติ