บทความวิชาการและสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคสัตว์

 การตรวจหาปรสิตที่สำคัญในผึ้ง
 คู่มือเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

 โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในสุกร

 ฝีหนองในเนื้อหมู อันตรายหรือไม่?

 Mycoplasma ovipneumoniae ในแพะ

 โรค Circovirus type 2 ในสุกร